Všeobecné obchodní podmínky Evropa Jobs s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Evropa Jobs s.r.o.  a podmínky užívání elektronických systémů (WORKMARKET) provozovaných společnosti Evropa Jobs s.r.o.

 • Evropa Jobs s.r.o.
 • IČ: 07347006
 • Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 299291

I. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Společnost Evropa Jobs s.r.o., dále jako Společnost, tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů provozovaných Společností, dále jako "VOP".
 • 1.2. VOP upravují veškeré vztahy, které mezi Společností a zákazníky Společnosti vznikají při užívání elektronických systémů, včetně vztahů, které se týkají zveřejňování nabídek práce, zveřejňování životopisů uchazečů o práci, poskytování prostoru pro prezentaci a reklamu a dalších služeb poskytovaných Společností.
 • 1.3. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před VOP.
 • 1.4. Vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě uzavřené mezi Společností a jinou osobou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 • 1.5. Elektronické systémy Společnosti jsou určeny pro právnické a fyzické osoby, pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
 • 1.6. Bez ohledu na skutečnost, že elektronické systémy jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR, budou případné spory vzniklé v souvislosti s těmito VOP řešeny dle platných právních předpisů České republiky s tím, že pro rozhodování těchto sporů je místně příslušný obecný soud Společnosti, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Společnosti.

II. Definice

Pojmy uvedené v textu VOP mají následující význam:

Elektronické systémy:

Internetové stránky www.workmarket.cz a programy vytvořené Společností určené k jejich užívání právnickými a fyzickými osobami. Užívání elektronických systémů: Prohlídka, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených Společností, které jsou přístupné uživatelům.

Uživatel:

Osoba registrovaná na stránkách www.workmarket.cz, která používá elektronické systémy Společnosti.

Uchazeč:

Osoba registrovaná na stránkách www.workmarket.cz, která zde podává nabídku své práce.

Zaměstnavatel:

Osoba registrovaná na stránkách www.workmarket.cz, která zde podává nabídku volného pracovního místa nebo práce. Reklamní prostor: Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob anebo jejich služeb.

III. Poskytované služby

 • 3.1. Jednotlivé poskytované služby, jejich obsah a rozsah jsou uvedeny v sekci http://workmarket.cz/sluzby-pro-firmy.
 • 3.2. Jednotlivé poskytované služby, jejich obsah a rozsah může Společnost změnit nebo zrušit.

IV. Pravdivost údajů

 • 4.1. Uživatel se zavazuje poskytovat při užití elektronických systémů Společnosti výhradně pravdivé (přesné) údaje, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani Společnosti.
 • 4.2. Uživatel se zavazuje poskytovat při užití elektronických systémů Společnosti srozumitelné a určité údaje, které nemohou vyvolat klamavou představu o osobě nebo jí nabízené nebo poptávané práci (pracovní pozici).
 • 4.3. Za pravdivost (přesnost) údajů je odpovědný uživatel, který tyto údaje vložil do elektronických systémů Společnosti. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Společnost uchovávala údaje o zápisu dat do elektronických systémů, které jsou způsobilé jednoznačně identifikovat konkrétního uživatele.
 • 4.4. Uživatel výslovně souhlasí s použitím údajů získaných Společností v souladu s VOP pro případné řešení sporu s uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivého údaje uživatelem nebo pro zamezení používání elektronických systémů tímto uživatelem.
 • 4.5. Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

V. Nakládání s údaji

 • 5.1. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout v elektronických systémech užití
  • a) údajů, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  • b) údajů a nabídek práce a činností, které se mohou týkat poskytování sexuálních služeb;
  • c) údajů, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Společnosti nebo jiných osob;
  • d) nabídek práce, ve kterých je Společnost obcházena jako zprostředkovatel, včetně přímých internetových odkazů na jiné nabídky uživatelů či pracovní pozice;
  • e) nabídek práce a činností, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
  • f) všeobecných a obchodních informací o produktech uživatele v rámci rubrik nabídek práce, které mají charakter reklamy; g) více pracovních pozic nebo uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto ustanovení má Společnost nárok na plnou cenu další zveřejněné pozice či uživatele, a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice; h) údajů, které jsou prezentovány v rozporu s pravidly vyplňování;
  • i) CV* nebo prezentací využívajících jména třetích osob bez jejich výslovného svolení.
 • 5.2. Společnost je oprávněna kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přesnost údajů a jejich obsah podle článku IV. a V. těchto VOP, upozornit uživatele na rozpor s podmínkami užívání elektronických systémů a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto údaje neprodleně odstranit z elektronických systémů i bez souhlasu uživatele.
 • 5.3. Společnost si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání elektronických systémů uživatelem, který opakovaně porušil podmínky užívání elektronických systémů.
 • 5.4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování té které služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Společnost je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek uživatele na změnu údajů odmítnout anebo požadovat plnou cenu další pozice za každou takovouto změnu.

VI. Uživatelský účet

 • 6.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce www.workmarket.cz může uživatel na základě svých přihlašovacích údajů vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel objednávat služby, provádět veškeré změny CV* nebo firemní prezentace, vytvářet nové CV* nebo firemní prezentaci.
 • 6.2. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti anebo třetích osob nezávislých na Společnosti.
 • 6.3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly negativně ovlivnit provoz webového rozhraní. Webové rozhraní lze užívat jen v souladu s jeho určením a v rozsahu, který není na úkor Společnosti nebo práv ostatních uživatelů www.workmarket.cz.

VII. Objednání služby

 • 7.1. Společnost poskytuje služby uvedené v čl. III. VOP na základě objednávek uživatelů. Řádně vyplněná objednávka je návrhem smlouvy na poskytnutí v ní uvedené služby.
 • 7.2. Závazné objednávky na služby automatizovaného zpracování dat, poskytované elektronickou formou, přijímá Společnost prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na elektronických systémech Společnosti. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem. Jsou-li po uzavření smlouvy o poskytování služeb doobjednány další služby, lze tyto služby sjednat i telefonicky, pokud tento způsob Společnost neodmítne.
 • 7.3. Obdrží-li Společnost elektronický objednávkový formulář, zahájí poskytování služeb podle údajů uvedených ve formuláři, není-li těmito VOP nebo smlouvou stanoveno jinak. Není-li v objednávkovém formuláři uveden počátek poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
 • 7.4. Společnost oznámí uživateli zahájení poskytování služby emailem na emailovou adresu uvedenou uživatelem při jeho registraci.
 • 7.5. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení,
  • a) je-li podána osobou nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající z VOP nebo ze smlouvy uzavřené se Společností;
  • b) objednávka může být v rozporu s obchodní politikou Společnosti;
  • c) objednávka může být v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

VIII. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

 • 8.1. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem, kdy Společnost započne poskytovat službu podle objednávky uživatele prokazatelně doručené Společnosti, neodmítne-li Společnost objednávku dle odst. 7.5. těchto VOP.
 • 8.2. Ustanovení odst. 8.1. neplatí, pokud Společnost bez zbytečného odkladu po doručení jeho objednávky oznámí uživateli, že započne poskytovat službu až po uzavření smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy se na tom Společnost a uživatel dohodnou. Společnost má právo požadovat uzavření smlouvy v písemné formě.
 • 8.3. Uživatel zasláním objednávky anebo uzavřením smlouvy o poskytování služeb výslovně a bez výhrad souhlasí s těmito VOP, technickými možnostmi média internet a elektronických systémů Společnosti, lhůtami pro předání podkladů, grafickými formáty a dalšími podmínkami stanovenými Společností pro poskytnutí služeb.
 • 8.4. Společnost není povinna uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti při užití elektronických systémů Společnosti nebo v souvislosti s tím.
 • 8.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k tíži uživatele.
 • 8.6. Podklady pro grafické reklamní prostory předává uživatel elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB. Společnost si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) uvedené na titulní stránce www.workmarket.cz.

IX. Cena a způsob její úhrady

 • 9.1. Registrace na www.workmarket.cz je pro uživatele zdarma.
 • 9.2. Za poskytnuté služby uhradí uživatel Společnosti cenu ve výši a způsobem uvedeným v ceníku služeb Společnosti platném ke dni doručení objednávky Společnosti, který je uveden na www.workmarket.cz.

X. Odstoupení od smlouvy

 • 10.1. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže
  • a) podklady a údaje dodané uživatelem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zejména propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.;
  • b) uživatel je v prodlení se zaplacením ceny služby;
  • c) uživatel poškozuje dobré jméno Společnosti nebo jejích obchodních značek; d) uživatel požaduje uvádění údajů v elektronických systémech Společnosti, které jsou v rozporu s odst. 5.1. těchto VOP.
 • 10.2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb, dojde-li k úplnému přerušení poskytování služeb Společností uživateli po dobu delší pěti pracovních dnů, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy uživatel písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí Společnost o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.
 • 10.3. Odstoupením se smlouva neruší od počátku, všechna práva a povinnosti zanikají ke dni odstoupení od smlouvy.

XI. Zánik smlouvy a sankce

 • 11.1. Smlouva o poskytnutí služeb zaniká
  • a) uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena,
  • b) dohodou Společnosti a uživatele s tím, že Společnost má právo požadovat písemnou formu této dohody;
  • c) odstoupením od smlouvy dle čl. X. těchto VOP.
 • 11.2. Zanikne-li smlouva odstoupením Společnosti dle odst. 10.1. VOP, má Společnost v případě uzavření nové smlouvy se stejným uživatelem nárok na zaplacení poplatku ve výši padesát procent ceny, na kterou vznikl Společnosti nárok dle této zaniklé smlouvy.
 • 11.3. Je-li uživatel v prodlení se zaplacením ceny služby, má Společnost nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši půl procenta z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčena povinnost uživatele k náhradě škody a to i přesahuje-li smluvní pokutu.
 • 11.4. Je-li uživatel v prodlení se zaplacením ceny služby po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, má Společnost právo zveřejnit informace o prodlení uživatele se zaplacením v elektronických systémech Společnosti a v dalších databázích dlužníků provozovaných třetími osobami.

XII. Odpovědnost za škodu

 • 12.1. Společnost prodlouží dobu poskytnutí služby, pokud služba nebyla pro prokazatelnou vadu na technickém zařízení Společnosti poskytována a to nejméně po dobu, po kterou nebyla služba takto poskytována.
 • 12.2. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Společnosti. "Vyšší mocí" se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení objednávky a ke které došlo bez zavinění Společnosti, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Jestliže vznikne stav vyšší moci na její straně, zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Společnost pokračovat v plnění svých závazků ze smlouvy v rozsahu svých možností a schopností, případně i za použití alternativních prostředků.
 • 12.3. Odpovědnost Společnosti za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Společnosti je omezena na částku uhrazenou uživatelem Společnosti za služby na základě uzavřené smlouvy, přičemž není povinna hradit uživateli škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

XIII. Autorská práva a práva průmyslového vlastnictví

 • 13.1. Uživatel je povinen obstarat si souhlas k užití veškerých autorských děl užitých při zveřejnění svého CV* nebo jiné své prezentace.
 • 13.2. Společnost neodpovídá za porušení autorských práv nebo průmyslových práv uživatelem. Vznikne-li Společnosti v souvislosti s porušením těchto práv uživatelem jakákoli škoda, je uživatel povinen tuto škodu Společnosti uhradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Společností vyzván.
 • 13.3. Uživatel není oprávněn užít jakýmkoli způsobem elektronické systémy Společnosti nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu a dovoleným způsobem, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu Společnosti. Obdobně není uživatel oprávněn provést jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek.
 • 13.4. Uložit si anebo vytisknout údaje z elektronických systémů Společnosti je přípustné pouze pro soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí být žádným způsobem dále rozmnožovány anebo rozšiřovány bez ohledu, jsou-li prováděny mechanicky nebo elektronicky nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

XIV. Ochrana osobních údajů

 • 14.1. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EHS.
 • 14.2. Společnost nebude osobní údaje poskytnuté jí uživatelem při užívání elektronických systémů Společnosti zpracovávat a shromažďovat anebo s nimi jinak nakládat bez souhlasu uživatele. Společnost je oprávněna obrátit se na uživatele se žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich přesnosti, pravosti či správnosti, budou neprodleně zničeny.
 • 14.3. Uživatel tímto výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytnutí služeb, zejména pak jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňové identifikační čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla.
 • 14.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů uživatelů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 14.5. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v elektronických systémech Společnosti jsou dále zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky tohoto zpracování mohou být Společností dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
 • 14.6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, ad. uvádět přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně těchto svých osobních údajů.
 • 14.7. Uživatel prohlašuje, že je poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným Společnosti.

XV. Nakládání s osobními údaji uvedenými v databázi CV*

 • 15.1 Uživatel je povinen učinit opatření k ochraně údajů poskytnutých mu z databáze CV* a tyto chránit před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a jiným zneužitím.
 • 15.2. Uživatel je oprávněn nakládat s daty získanými z databáze CV* pouze k účelu obsazení pracovního místa.
 • 15.3. Uživatel není oprávněn zpřístupnit CV* třetí osobě bez předchozího souhlasu Společnosti a osoby, o jejíž CV* se jedná.
 • 15.4. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn seznámit se s obsahem CV*. V případě zájmu o další zpracování osobních údajů je však povinen získat souhlas subjektu osobních údajů ke zpracování dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 15.5. Společnost může v případě porušení závazků uživatele dle odst. 15.1 až 15.4 těchto VOP zamezit uživateli další přístup do databáze CV*.
 • 15.6. Vznikne-li v důsledku porušení povinností uživatele dle tohoto článku Společnosti škoda, je uživatel povinen tuto škodu Společnosti nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Společností vyzván.

XVI. Závěrečné ustanovení

 • 16.1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá oznámení nebo jiné úkony související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • 16.2. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. VOP v platném znění se řídí i práva a povinnosti vzniklé před změnou VOP; vznik těchto práv a povinností, jakož i nároky z nich vzniklé před touto změnou VOP se však posuzují podle dosavadního znění VOP.

* - Dotazník uchazeče o zeměstnaní